Gå direkt till innehåll
Den offentliga affären har blivit viktigare under pandemin

Pressmeddelande -

Den offentliga affären har blivit viktigare under pandemin

Coronapandemin har satt ljuset på företagens utsatthet i händelse av en oförutsedd kris, men även den offentliga affärens betydelse för ett fungerande samhälle. Strax över en tredjedel av leverantörerna som deltagit i Mercell Anbudsbarometern upplever att den offentliga affären har blivit viktigare eller mycket viktigare än tidigare.

Varje år genomförs Mercell Anbudsbarometer som tar pulsen på hur leverantörer i olika branscher upplever den offentliga affären. Ambitionen är att verka för ett sunt upphandlingsklimat där affärsmöjligheterna görs tillgängliga för så många potentiella anbudsgivare som möjligt. I år deltog rekordhöga 954 leverantörer, vilket kan jämföras med 505 från fjolårets undersökning. I år ville Mercell särskilt belysa hur pandemin påverkat den offentliga affären. Därför ställdes för första gången frågor om hur leverantörer upplever att det svenska upphandlingsklimatet påverkats av covid-19 i undersökningen.

Den pågående pandemin har drabbat människor och samhällen världen över, samt medfört oundvikliga konsekvenser för företag och näringslivet, där de värst drabbade branscherna tampats med stora intäktsbortfall, varsel av personal och förlorade arbetstillfällen.

På frågan om hur leverantörer upplever att coronapandemin påverkat deras förmåga att leverera exempelvis varor/tjänster till offentlig sektor uppger 8,7 procent att pandemin påverkat deras leveranser avsevärt. Sammanlagt är det 46,4 procent som uppger att deras verksamhet på något sätt påverkats av pandemin. Strax över en tredjedel av respondenterna ansåg att den offentliga affären har blivit viktigare eller mycket viktigare än tidigare.

I undersökningen ställdes även frågan om vad som kännetecknar ett sunt upphandlingsklimat där respondenterna gavs möjlighet att lämna frisvar. En respondent lyfter särskilt vikten av att myndigheter tar sig tid att lyssna till olika leverantörers åsikter som besitter kompetens inom området som ska upphandlas. Vidare önskade respondenten att de upphandlande myndigheterna skulle ta större hänsyn till yttre faktorer såsom en pandemi:

Ett sunt upphandlingsklimat kännetecknar att det finns en ömsesidig förståelse för att avtal kan behöva utmanas och korrigeras utifrån yttre påverkan, exempelvis en pandemi, så att myndigheter inte hänvisar till avtalsklausuler som kanske inte är relevanta.

Det finns med andra ord viktiga lärdomar att ta med sig i händelse av framtida kriser för både upphandlande myndigheter och leverantörer. Fortfarande är många omvärldsfaktorer osäkra, men den offentliga affären förblir stabil och bidrar till ett fungerande samhälle. Som Nordens största leverantör av inköps-, upphandlings- och anbudstjänster vill Mercell bidra till att göra det enklare för företag att göra affärer med offentlig sektor. Ett viktigt steg i rätt riktning är att en tredjedel av leverantörerna ser den offentliga affären som viktigare än tidigare.

– Om detta skulle visa sig vara en ihållande trend även efter pandemin, och om fler företag söker sig till den offentliga affären är vi förhoppningsvis på god väg mot fler anbud, högre konkurrens och ett sundare upphandlingsklimat, säger Sofia Andersson, Sverigechef på Mercell.


Om Mercell Anbudsbarometer
I undersökningen har 954 leverantörer till offentlig sektor svarat på frågor om hur de upplever upphandlingsklimatet i Sverige. Undersökningen sker digitalt och respondenterna får besvara frågor om offentlig upphandling genom att göra en uppskattning samt välja på förutbestämda svarsalternativ samt lämna frisvar. Undersökningen gjordes under maj 2021 och mäter leverantörers inställning till offentliga upphandlingar samt belyser trender. I den bifogade grafiken framgår hur leverantörerna har svarat på de olika frågorna. Ladda ner hela undersökningen Mercell Anbudsbarometer 2021 här.

Ämnen

Kategorier


Mercell är en ledande digital plattform för offentlig upphandling och gick under 2020 in på den digitala inköpsmarknaden. Företaget har cirka 3 000 köpare och cirka 26 000 leverantörer som kunder.

Mercell tillhandahåller tjänster till offentliga och privata köpare i 13 europeiska länder med målet att bli den ledande SaaS-plattformen för digital upphandling och upphandling i Europa.

Presskontakt

Sofia Andersson

Sofia Andersson

Presskontakt Sverigechef 0705763374
Jonathan Zaar

Jonathan Zaar

Presskontakt Marknadschef 0768843271

Relaterat innehåll

Marknadsplatsen för inköpare och leverantörer

Mercell är en ledande digital plattform för offentlig upphandling och gick under 2020 in på den digitala inköpsmarknaden. Företaget har cirka 3 000 köpare och cirka 26 000 leverantörer som kunder.

Företagets unika marknadsplats underlättar anbuds- och upphandlingsprocessen samt gör det enkelt och säkert för köpare att hitta relevanta leverantörer för sina anbudsförfrågningar och inköpsbehov. Mercell säkerställer också att leverantörer hittar relevanta affärsmöjligheter samt erbjuder verktyg för leverantörerna att digitalt kunna ta emot och hantera inköp från offentliga och privata köpare.

Mercell tillhandahåller tjänster till offentliga och privata köpare i 13 europeiska länder med målet att bli den ledande SaaS-plattformen för digital upphandling och upphandling i Europa. Genom förvärvet av Negometrix i februari 2021 blev Mercell också marknadsledande i Nederländerna och etablerade fotfäste på den amerikanska marknaden.

Mercell Sverige
Lindhagensgatan 94
11218 Stockholm
Sverige